May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

NWP Flage

 

NWP  Flower

(Atteria Flower)

 

 

(6 වෙනි පළාත් සභාව)

ගරු ධර්මසිරි දසනායක මහතා

වයඹ ප්‍රධාන අමාත්‍ය සහ මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන, ඉංජිනේරු සේවා,නීතිය හා සාමය, අධ්‍යාපන, පළාත් පාලන හා පළාත් පරිපාලන, ආර්ථික ප්‍රවර්ධන,  පරිසර කටයුතු, ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය,   ප්‍රධානඅමාත්‍යංශය,

කාර්යාලය

බිම් මහළ

පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල.

නිවස

චන්දිමා,

පහලගොමුගොමුව,

මූණමල්දෙනිය.

කාර්යාලය:037-2222219

ෆැක්ස් : 037-2222033

පුද්ගලික :037-2222121

ජංගම :037-3030111

ඊ මේල්: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

අන්තර්ජාලය :- www.cm.nw.gov.lk/cm-web-final

 

 

  • .

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2017-05-08

Coffee

googleMap