May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

NWP Flage

 

NWP  Flower

(Atteria Flower)

 

(6 වෙනි පළාත් සභාව)

ගරු ජූඩ් සුමල් තිසේරා මහතා

 

වයඹපළාත් කෘෂිකර්ම,  වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය

කාර්යාලය

පළාත් අමාත්‍යංශය,

ඳඹුල්ල පාර,

කුරුණෑගල.

නිවස

ලංසිගම,

කටුනේරිය.

කාර්යාලය: 037-2228415

ෆැක්ස් : 037-2228415

පුද්ගලික :031-2250955

ජංගම :077-7771277

ඊ මේල්: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

  • .

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2017-05-08

Coffee

googleMap