May 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

NWP Flage

 

NWP  Flower

(Atteria Flower)

 

 

ගරු ඒ.එම්.සෝමසිරි ගුණතිලක මහතා

 

නියෝජ්‍ය සභාපති (6 වෙනි පළාත් සභාව)

කාර්යාලය

4 වැනි මහළ

පළාත් සභා කාර්යාල සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල.

නිවස

අංක. 228/1,

මුරුක්කන්ඩිය,

බිංගිරිය.

කාර්යාලය: 037-2223385

පුද්ගලික :032-2246120

ජංගම :072-5174002

E-mail :

 

  • .

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2017-05-08

Coffee

googleMap