May 2019
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

NWP Flage

NWP  Flower

(Atteria Flower)

 

දැක්ම

වයඹ ජනතාවට සෞභාග්‍ය.

මෙහෙවර

වයඹ ජනතාවට ‍සෞභාග්‍ය උදා කිරීම පිණිස ජනතා නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත ව්‍යවස්ථාදායකය බලගැන්වීමට පාදක වන්නා වූ නෛතික හා භෞතික පරිසරය නිර්මාණය කිරීම.

 

 

 

ඒ.එම්.ටිකිරි අදිකාරි

ගරු සභාපතිතුමා,

වයඹ පළාත් සභාව.

 

 

 

 

ආර්.එම්.ආර්.එම්.රත්නායක මහත්මිය

සභා ලේකම්,

වයඹ පළාත් සභාව.

 

 

 

මුල් පිටුව

මුල් පිටුව Print Email help
Events for the
Sunday, May 12, 2019JEvents v1.5.6   Copyright © 2006-2011

  • වයඹ පළාත් සභා රැස්වීම 2018.06.05 දින පෙ.ව.9.30 ට ආරම්භ වේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම - 2017-05-08

Coffee

googleMap